ICTWATBURAPA.COM                                                                      ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดบูรพา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี เพื่อนำสิ่งที่ดีสู่ชุมชน                                                                                                                                                                                                                                         

 สถิติวันนี้ 11 คน
 สถิติเมื่อวาน 15 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
615 คน
5648 คน
126657 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

ประวัติ

  พระครูปริยัติพลากร


Link เครือข่าย

Fanpage:ศูนย์วัฒนธรรม      เฉลิมราชตำบลทุ่งแต้


       ห้องสมุดออนไลน์

เฉลิมราช


   โรงเรียนบ้านทุ่งแต้


  สินค้าโอท็อป    

มวยนึ่งข้าว

ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลทุ่งแต้ 

                ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลทุ่งแต้  ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๔๗  โดยการดำเนินงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร  ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองยโสธร  สภาวัฒนธรรมตำบลทุ่งแต้  เจ้าอาวาสวัดบูรพาทุ่งแต้  และประชาชนชาวตำบลทุ่งแต้  ที่ตระหนักถึงความสำคัญในการธำรงรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงไว้สืบไปยังอนุชนรุ่นหลัง  จึงได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลทุ่งแต้ขึ้น  เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชนในตำบลทุ่งแต้  พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม  ศิลปวัตถุ  โบราณสถาน  ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งรายได้ของประชาชน  และส่งเสริมบทบาทของเยาวชนและประชาชนให้มีกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม  ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น  xml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o />

๑.  ที่ตั้ง

  ูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลทุ่งแต้  ตั้งอยู่ที่วัดบูรพา บ้านทุ่งแต้  หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งแต้  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร 

๒.  วัตถุประสงค์      

                ๒.๑  เพื่อพัฒนาศักยภาพของทุนทางสังคมที่มาจากรากฐานวัฒนธรรมให้มีความเข้มแข็งและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

                ๒.๒  เพื่อเสริมสร้างแหล่งเรียนรู้  สนับสนุน  ส่งเสริม  การศึกษา  การสืบค้น  การถ่ายทอด  การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

                ๒.๓  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยมิติทางวัฒนธรรม  

๓.  เป้าหมาย

                ๓.๑  ประชาชนในชุมชนทุกกลุ่ม  ทุกเพศ  ทุกวัย  ได้มีโอกาสสืบค้น  แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิต 

               ๓.๒  ประชาชนในชุมชนร่วมกันพัฒนาโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน  ให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษา  แลกเปลี่ยน  เรียนรู้ 

 ๓.รูปแบบการดำเนินงานศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลทุ่งแต้

                ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลทุ่งแต้ ได้ดำเนินกิจกรรมวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน  ครบทั้ง    ประกอบดังนี้ 

   ๓.๑  ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 

                ได้มีการรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น  ที่เป็นองค์ความรู้  สติปัญญาความคิด ความสามารถ ทักษะและความสามารถที่เป็นองค์รวม อันเกิดจากการสะสมองค์ความรู้มวลรวมทุกด้านที่ผ่านกระบวนการ  สืบทอด ปรับปรุง พัฒนาและเลือกสรรมาแล้วเป็นอย่างดี 

xml:namespace prefix = v />xml:namespace prefix = v />xml:namespace prefix = v />

    ๓.๒  ด้านอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม 

                ได้มีการรวบรวมเอากลุ่มอาชีพ  กลุ่มที่สนใจในกิจกรรมส่งเสริมรายได้ในชุมชน  การอยู่ดีมีสุข  ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 

๓.๓  ด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

                ได้มีการสำรวจและรวบรวมบุคคลที่เป็นตัวอย่างทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม  เพื่อเป็นตัวอย่างในการให้ความรู้  การถ่ายทอดคุณค่าทางศาสนา  ความเชื่อ  และวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

 ๓.๔  ด้านลานวัฒนธรรม 

                ใช้สถานที่วัด  เป็นสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม  ศิลปะ  กีฬา  และการละเล่นของท้องถิ่น

 ๓.๕  ด้านศูนย์ความรู้และห้องสมุดชุมชน 

ใช้อาคารศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน  จัดเป็นห้องสมุดเพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องราวที่ได้จากการสืบค้น  และจดบันทึกเหตุการณ์สำคัญ ๆ ของชุมชน

 ๓.๖  ด้านพิพิธภัณฑ์ชุมชน 

จัดเป็นแหล่งรวบรวม  และจัดแสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของหมู่บ้าน  ท้องถิ่น  บุคคลสำคัญ  ผู้ทรงภูมิปัญญา  บรรพบุรุษ  เครือญาติ  ประวัติ  ความเป็นมาการดำรงชีพ 

ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนวัดบูรพา  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดบูรพา  ได้ทำการก่อสร้างอาคารขึ้นมาใหม่ และก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2557  

 

  
     


Copyright @ 2007, Design by:  Ictwatburapa.com