ICTWATBURAPA.COM                                                                      ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดบูรพา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี เพื่อนำสิ่งที่ดีสู่ชุมชน                                                                                                                                                                                                                                         

 สถิติวันนี้ 6 คน
 สถิติเมื่อวาน 24 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
609 คน
2599 คน
123608 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

ประวัติ

  พระครูปริยัติพลากร


Link เครือข่าย

Fanpage:ศูนย์วัฒนธรรม      เฉลิมราชตำบลทุ่งแต้


       ห้องสมุดออนไลน์

เฉลิมราช


   โรงเรียนบ้านทุ่งแต้


  สินค้าโอท็อป    

มวยนึ่งข้าว

ประวัติพระครูปริยัติพลากร  ( มหาพละ ฐานงฺกโร )            

   ชื่อ พระมหาพละ   ฉายา  ฐานงฺกโร  อายุ ๖๑  พรรษา ๓๗  น.ธ. เอก ป.ธ.๔  วัดบูรพา บ้านทุ่งแต้  ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมือง

  จังหวัดยโสธร ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดบูรพา

สถานะเดิม     ชื่อ พละ  นามสกุล โพธิ์ศิริ  เกิดวัน ๔ฯ๙ ค่ำ ปีฉลู วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๙๒

 บิดานายจ่อย    โพธิศิริ  มารดา นางชาตรี  โพธิ์ศิริ   ณ บ้านเลขที่  ๓๙ หมู่ ๑  บ้านทุ่งแต้ ตำบลทุ่งแต้ อำเภอ             

         ยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี

บรรพชา      วัน ๑ฯ๓ ค่ำ ปีฉลู วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๖ ณ วัดบูรพารามใต้ ตำบลทรายมูล อำเภอ

                     เมือง จังหวัดยโสธร  พระอุปัชฌาย์ เจ้าอธิการพา  ฐิตธมฺโม วัดสิงห์ทองเหนือ ตำบลทรายมูล              
         อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

อุปสมบท      วัน ๑ฯ๓ ค่ำ ปีฉลู วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๖ ณ วัดบูรพารามใต้ ตำบลทรายมูล อำเภอ เมือง จังหวัดยโสธร     

    -พระอุปัชฌาย์ เจ้าอธิการพา  ฐิตธมฺโม วัดสิงห์ทองเหนือ ตำบลทรายมูล อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร    

   -พระกรรมวาจาจารย์ เจ้าอธิการพิมพ์ ปญฺญาวุฒโธ วัดบูรพา ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร     

  -พระอนุสาวนาจารย์ พระอธิการบุ กิติภทฺโท วัดนาดีน้อย ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

วิทยฐานะ  

 - พ.ศ.๒๕๐๓ สำเร็จการศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร   

    -พ.ศ.๒๕๑๖ สอบนักธรรมชั้นตรี ได้ในสนามหลวง ณ สำนักศาสนศึกษา วัดบูรพา ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมือง    จังหวัดยโสธร     

  -พ.ศ.๒๕๑๗ สอบนักธรรมชั้นโทได้ในสนามหลวง ณ สำนักศาสนศึกษา วัดบูรพา ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร      

 -พ.ศ.๒๕๑๘ สอบนักธรรมชั้นเอกได้ในสนามหลวง ณ สำนักศาสนศึกษา วัดบูรพา ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร      

 -พ.ศ.๒๕๒๒ สอบได้เปรียญธรรม ๑-๒  ณ สำนักศาสนศึกษา วัดมงคลทับคล้อ อำเภอสะพานหิน จังหวัดพิจิตร                     

-พ.ศ.๒๕๒๓ สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค ณ สำนักศาสนศึกษา วัดมงคลทับคล้อ อำเภอสะพานหิน จังหวัด   พิจิตร        

-พ.ศ.๒๕๓๑ สอบได้เปรียญธรรม ๔ ประโยค ณ สำนักเรียนวัดอุทุมพร ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัด ปราจีนบุรี

การศึกษาพิเศษ   

- มีความชำนาญในด้านการคำนวณการก่อสร้าง ออกแบบก่อสร้าง ช่างไม้ ช่างปูน ช่างเหล็กพร้อมทั้ง  ควบคุมการก่อสร้างด้วยตัวเอง                      

-มีความรู้ในด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต สามารถผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่กับงานการเผย  แผ่คุณธรรม จริยธรรมได้อย่างลงตัว

การปกครอง 

-พ.ศ.๒๕๔๖ ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบูรพา บ้านทุ่งแต้ ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 

ระเบียบการปกครองดังนี้    

 -พระภิกษุและสามเณรในวัดจะต้องเรียนนักธรรมทุกรูป และสอบธรรมสนามหลวง    

 -เมื่อมีอธิกรณ์เกิดขึ้นภายในวัด ถ้ามี เจ้าอาวาสจะพิจารณาวินิจฉัยและตั้งกรรมการสงฆ์สืบสวนเพื่อหา        ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น     

-เมื่อมีบุคคลภายนอกจะเข้ามาอยู่ที่วัดจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาสเสียก่อน เมื่อเจ้าอาวาสพิจารณา       วินิจฉัยเห็นสมควรแล้วจึงจะอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในวัดได้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการปกครอง    

 -ถ้าเป็นพระภิกษุ สามเณร รับเฉพาะพระภิกษุ สามเณรที่มีหนังสือสุทธิ และมีหลักฐานที่แน่นอนทั้งเป็นผู้มีความ       ประพฤติดีประพฤติชอบ ตามพระธรรมวินัยเท่านั้น    

 -ถ้าเป็นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันโกนตามระเบียบของวัดถือว่าเป็นวันสำคัญที่สุดจะต้องบำเพ็ญประโยชน์และ       พัฒนาวัดทั้งพระภิกษุ สามเณร และศิษย์วัด จะต้องช่วยกันทำความสะอาดในบริเวณวัดตลอดจนทั้งเสนาสนะ       เป็นประจำมิได้ขาด เพื่อเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงได้กำหนดเป็นระเบียบของวัด     

-ได้จัดตั้งคณะกรรมการวัดฝ่ายคฤหัสถ์ปฏิบัติงานกับฝ่ายสงฆ์ในวัดด้วยเพื่อเป็นการรักษาสิ่งปลูกสร้างและศาสนสมบัติของวัด

งานการศึกษา 

 - พ.ศ.๒๕๒๔ ได้รับแต่งตั้งเป็นครูสอนปริยัติธรรม ที่ วัดมงคลทับคล้อ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร     

-พ.ศ.๒๕๒๓-๒๕๒๘ เป็นคณะกรรมการคุมห้องสอบนักธรรม ที่วัดมงคลทับคล้อ อำเภอตะพานหิน จังหวัด      พิจิตร    

 -พ.ศ.๒๕๐๓-๒๕๓๑ เป็นครูสอนปริยัติธรรมแผนกบาลี ที่วัดอุทุมพร ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัด      ปราจีนบุรี     

-พ.ศ.๒๕๓๒-๒๕๓๕ เป็นครูสอนปริยัติธรรม วัดโค้งดารา ตำบลหนองค้อ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี     

-พ.ศ.๒๕๓๖-๒๕๔๑ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรม(นวกะ) วัดสุทธาวาส แขวงบ้านช่องหล่อ เขต       บางกอกน้อย กรุงเทพ    

 -พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๔๕ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรมสามัญ  แผนกบาลี โรงเรียนพระพุทธศาสน์      วิทยา  วัดสุทธาวาส แขวงบ้านช่องหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ     

-พ.ศ.๒๕๔๗-ปัจจุบัน จัดตั้งศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นผู้อำนวยการและครูสอนพระปริยัติ      ธรรม แผนกธรรมศึกษา    

 -พ.ศ.๒๕๔๘ แต่งตั้งเป็นครูสอนศิลธรรมในโรงเรียน    

 -พ.ศ.๒๕๕๒ แต่งตั้งเป็นครูสอนศิลธรรมในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี จากแม่กองบาลี

วิธีส่งเสริมการศึกษา 

 ได้จัดหาอุปกรณ์การศึกษา การเรียนการสอน เช่นเสื้อผ้าชุดนักเรียน ชุดนักกีฬา และจัดให้มี   ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนยากจน  เปิดโอกาสให้นักเรียนมีโอกาสทัศนะศึกษาดูงานนอกพื้นที่ พร้อมทั้ง    ร่วมงานแสดงความสามารถการแข่งขันทักษะต่างๆในระดับจังหวัดและระดับกระทรวงจนสามารถคว้ารางวัลทั้ง             ในระดับจังหวัดและระดับภาค ระดับกระทรวงอยู่เป็นประจำทุกปีงานเผยแผ่  

- พ.ศ.๒๕๔๙ ผ่านการถวายความรู้ตามโครงการครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน จัดโดยกรมศาสนา      

-พ.ศ.๒๕๕๐ โครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแต้       

-พ.ศ.๒๕๕๑ โครงการคุณธรรม จริยธรรมเยาวชนภาคฤดูร้อน จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร      

 -พ.ศ.๒๕๕๑ การอบรมค่ายพุทธธรรมนักเรียนถือศีล 5 ต้านยาเสพติด  จัดโดยโรงเรียนบ้านทุ่งแต้       

-พ.ศ.๒๕๕๑ อบรมโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแต้     

 -พ.ศ.๒๕๕๑ อบรมโครงการกำหนดจิตชี้ทิศดีเพื่อแม่ จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแต้      

 -พ.ศ.๒๕๕๒ จัดอบรมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งศูนย์การเรียนรู้       

-พ.ศ.๒๕๕๒โครงการคุณธรรมนำจิต ชี้ทิศดี เฉลิมพระเกียรติฯ จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร       

-พ.ศ.๒๕๕๒กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน จัดโดยศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วมตำบลทุ่งแต้      

 -พ.ศ.๒๕๕๒โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ภาคฤดูร้อน  จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร      

 -พ.ศ.๒๕๕๒โครงการพลังครอบครัว จัดโดยศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วมตำบลทุ่งแต้       

-พ.ศ.๒๕๕๒กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็ก หลักสูตรวาทศิลป์จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร

พิธีวันสำคัญ

มีการประกอบพิธีสำคัญๆเป็นประจำทุกปีมิได้ขาด รวมถึงกิจกรรมทางด้านการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น มีหน่วยงานราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษาร่วมงานจำนวนมาก      

 -พาแลง  ๑ ม.ค        จำนวน  ๑วัน/ปี       

-แข่งกีฬาพื้นบ้าน๒ ม.ค. จำนวน ๑ วัน/ปี       

-กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ๑๓ ม.ค. จำนวน ๑ วัน/ปี      

 -ประเพณีบุญข้าวจี่๒๘ ม.ค.จำนวน ๑วัน/ปี      

 -สู่ขวัญข้าว ๙ ม.ค.จำนวน ๑วัน/ปี       

-วันมาฆบูชาขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓ จำนวน ๑วัน/ปี      

-งานบุญมหาชาติ ๔ มี.ค. จำนวน๒ วัน/ปี      

 -วันผู้สูงอายุ ๑๑ มิ.ย. จำนวน๑ วัน/ปี       

-ประเพณีสงกรานต์  ๑๓ เม.ย.จำนวน๔ วัน/ปี      

 -ประเพณีรวมญาติ  ๑๕ เม.ย.จำนวน๑ วัน/ปี       

-ประเพณีแห่น้ำ(สรงน้ำพระ) ๑๖ เม.ย. จำนวน๑วัน/ปี       

-ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนท้องถิ่น ๑ พ.ค.จำนวน๑ วัน/ปี       

-ประเพณีเต้าเซียงข้อง/แห่นางด้ง ๑๓ พ.ค.จำนวน๑ วัน/ปี       

-ประเพณีส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน  ๑๘ พ.ค.จำนวน๑วัน/ปี      

 -ประเพณีจูงลูกจูงหลานเข้าวัด ๒๑ พ.ค.จำนวน ๑ วัน/ปี       

-ประเพณีบุญบั้งไฟ ๑๑-๑๒ มิ.ย. จำนวน ๒ วัน/ปี       

-กิจกรรมลานธรรมลานใจ ๑๕ มิ.ย จำนวน ๑ วัน/ปี       

-กิจกรรมวาดภาพและทายปัญหาของเด็กและเยาวชน ๑๖ มิ.ย.จำนวน ๑ วัน/ปี         

-กิจกรรมฟังเทศวันพระ(เข้าพรรษา)เข้าพรรษา(แรม ๑ ค่ำเดือน ๘ )จำนวน ๑๒ วัน/ปี
       -กิจกรรมวันวิสาขบูชาขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๖ จำนวน ๑ วัน/ปี       

-กิจกรรมตุ้มโฮมส่อนขวัญจัดขึ้นทุกครั้งที่ได้ต้อนรับแขกผู้ทรงเกียรติ     

  -กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๘ จำนวน๑ วัน/ปี       

-กิจกรรมแข่งขันแปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นบ้านขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ จำนวน๑ วัน/ปี      

 -วันออกพรรษาขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑ จำนวน ๑ วัน/ปี       

-กิจกรรมไฟตูมกาขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑  จำนวน ๑ วัน/ปี      

 -กิจกรรมแข่งสรภัญญ์ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑ จำนวน ๑ วัน/ปี       

-กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ ส.ค จำนวน ๑ วัน/ปี       

-กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธ.ค จำนวน ๑ วัน/ปี       

-ประเพณีทอดกฐิน ๑๕ ต.ค จำนวน ๒ วัน/ปี      

 -กีฬามหาสนุก เช่น ปิดตาตีหม้อ  วิ่งสามขา  ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑   จำนวน๑ วัน/ปี      

 -ถนนเด็กเดิน ๑๐ ธันวาคม จำนวน ๑วัน/ปี

งานสาธารณูปการ

-พ.ศ.๒๕๓๒-๒๕๔๐ ชักชวนญาติโยมจากกรุงเทพฯร่วมสร้างอุโบสถวัดบูรพา บ้านทุ่งแต้ งบประมาณอุดหนุน  ๓,๒๕๐,๐๐๐ (สามล้านสองแสนห้าหมื่นบาท)                      

 - พ.ศ๒๕๓๙-๒๕๔๕ ชักชวนญาติโยมจัดทำผ้าป่าและกฐินสร้างอุโบสถวัดป่าลัทฐิวัน บ้านทุ่งแต้ งบประมาณอุดหนุน ๕,๓๐๐,๐๐๐ บาท                       

– พ.ศ.๒๕๔๖ ก่อสร้างห้องน้ำ ๕ ห้อง ขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๖ เมตร งบประมาณ ๖๘,๐๐๐ บาท(หกหมื่นแปดพันบาท)                       

- พ.ศ.๒๕๔๖ ก่อสร้างซุ้มประตูกว้าง ๕ เมตร สูง ๑๐ เมตร งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาท)                     

  -พ.ศ.๒๕๔๗ ก่อสร้างศาลาคุณาภรณ์(เอนกประสงค์) กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๑๘ เมตร งบประมาณ ๔๘๗,๕๖๐บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบบาท                      

-พ.ศ.๒๕๔๗ เปิดศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนใต้ถุนอาคารกุฏิ งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนสองหมื่นบาท)                      

-พ.ศ.๒๕๔๘ ก่อสร้างกุฏิเจ้าอาวาส กว้าง ๙ เมตร ยาว ๙ เมตร งบประมาณการก่อสร้าง ๖๖๕,๓๕๔ บาท (หกแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบสี่บาท)                     

 -พ.ศ.๒๕๔๙ บูรณะโกดังเก็บของกว้าง ๗ เมตร ยาว ๙ เมตร งบประมาณ ๕๓,๗๐๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาท)                      

-พ.ศ.๒๕๔๙ ซ่อมแซมโรงครัว กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๕ เมตร งบประมาณ ๓๘,๐๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันบาท)                      

-พ.ศ.๒๕๕๐ ก่อสร้างศาลาตั้งศพกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร งบประมาณ ๔๗๓,๕๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยบาท)                     

  -พ.ศ.๒๕๕๐ บูรณะซุ้มประตูด้านทิศเหนืองบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาท)
   -พ.ศ.๒๕๕๑ ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์เป็นศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดบูรพา งบประมาณ ๒๑๐,๘๐๐ บาท(สองแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยบาท)

งานสาธารณะสงเคราะห์ 

–พ.ศ.๒๕๔๘ มอบชุดชมรมเด็กวัด ๓๐ ตัว งบประมาณ ๔,๕๐๐ บาท (สี่พันห้าร้อยบาท)                      

-พ.ศ.๒๕๔๙ มอบชุดกีฬาให้นักเรียนบ้านทุ่งแต้จำนวน ๒๐ ชุด งบประมาณ ๔,๐๐๐ บาท (สี่พันบาท)                      

-พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๓ อุปถัมภ์หนังสือพิมพ์รายวันให้ห้องสมุดโรงเรียนบ้านทุ่งแต้ปีละ ๓,๖๐๐ บาท (สามพันหกร้อยบาท)                     

-พ.ศ.๒๕๕๒ มอบชุดนักเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งแต้จำนวน ๑๐๐ ชุดงบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาท)                     

-พ.ศ.๒๕๕๒ สมทบทุนสร้างหอสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาท)                     

-พ.ศ.๒๕๕๑ บริจาคคอมพิวเตอร์จำนวน ๑ ชุด ให้กับวัฒนธรรมจังหวัดยโสธรจำนวนเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท  (หนึ่งหมื่นสามพันบาท)                     

-พ.ศ.๒๕๕๑ มอบเก้าอี้นั่งให้สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอทรายมูลจำนวน ๑ ตัว เป็นเงิน ๙๐๐ บาท                    

 -พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นประธานจัดทอดผ้าป่าศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านทุ่งแต้เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารประชุมและโรงอาหาร ได้เงินผ้าป่าเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นบาท)                    

 -พ.ศ.๒๕๕๒ มอบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คให้แก่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธรจำนวน ๑ เครื่องคิดเป็นเงิน  ๑๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาท)                     

-พ.ศ.๒๕๕๒ มอบเครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์ให้กับสำนักงานวัฒนธรรมอำเภอคำเขื่อนแก้วจำนวน ๑ เครื่อง คิดเป็นเงิน ๒,๒๐๐ บาท


  
     


Copyright @ 2007, Design by:  Ictwatburapa.com